چهارشنبه 15 آذر 1402
- الأربعاء 24 جماد أول 1445
- Wed 06 Dec 2023

برخیز  و نگر « جوان» مارا                « آراسته» کن جهان ما را

درک دقیق از حقوق عمومی بستگی به شناخت تفاوت میان حوزه عمومی و حوزه خصوصی و نیز موضوع حقوق عمومی یعنی حکومت و عمل حکمرانی دارد. «عمل حکمرانی به عنوان…