جمعه 31 فروردين 1403
- الجمعة 11 شوال 1445
- Fri 19 Apr 2024

برخیز  و نگر « جوان» مارا                « آراسته» کن جهان ما را

درک دقیق از حقوق عمومی بستگی به شناخت تفاوت میان حوزه عمومی و حوزه خصوصی و نیز موضوع حقوق عمومی یعنی حکومت و عمل حکمرانی دارد. «عمل حکمرانی به عنوان…