چاپ کردن این صفحه

انتشارشماره 5 دو فصلنامه فقه حکومتی

 شماره 5 دوفصلنامه علمی- ترویجی فقه حکومتی منتشر شد

شناسنامه نشریه:

 صاحب امتیاز: محمد جواد ارسطا

 مدیر مسئول: حسین جوان آراسته

 سردبیر: حسین جوان آراسته

 دبیر تخصصی: امید خاکی

 مدیر اجرایی: مهدی نظری

 هیات تحریریه تخصصی:

محمد جواد ارسطا

ابوالقاسم علیدوست

محسن اسماعیلی

سیدسجاد ایزدهی

حمیدرضا شاکرین

محمد تقی دشتی

سید احمد حبیب نژاد

سید جواد ورعی

محمدمهدی مقدادی

ابراهیم موسی زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسنامه نشریه
ju صاحب امتیاز
محمد جواد ارسطا
ju مدیر مسئول
حسین جوان آراسته
ju سردبیر
حسین جوان آراسته
ju دبیر تخصصی
امید خاکی
ju مدیر اجرایی
مهدی نظری
ju هیات تحریریه تخصصی
محمد جواد ارسطا
ابوالقاسم علیدوست
محسن اسماعیلی
سیدسجاد ایزدهی
حمیدرضا شاکرین
محمد تقی دشتی
سید احمد حبیب نژاد
سید جواد ورعی
محمدمهدی مقدادی
ابراهیم موسی زاده

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)