جمعه 31 فروردين 1403
- الجمعة 11 شوال 1445
- Fri 19 Apr 2024

برخیز  و نگر « جوان» مارا                « آراسته» کن جهان ما را

معرفی کتاب «اصل هشتم (بایسته های فقهی و حقوقی امر به معروف و نهی از منکر)»

در تعليم و تربيت اسلامي، چگونگي رابطه متقابل «فرد» و «جامعه» و اين واقعيت كه صلاح و فساد هر يك، صلاح و فساد ديگرى را تحت تأثير قرارمي‌دهد، با حساسيت فوق العاده اي مورد توجه قرارگرفته است. مکاتبی كه تنها «اصلاح خود» يا  «اصلاح ديگران» را در دستور كارقرارمي دهند، جايي در انديشه اسلامي ندارند زيرا در اسلام به دليل پيوند ناگسستنی ميان «فرد و جامعه» ، اصلاح خود و ديگران به صورت توامان از مومنان مطالبه شده است. نفي بي طرفي در مناسبات اجتماعي، همان چيزي است كه فريضه «امر به معروف و نهي از منكر» خواهان آن است. در انديشه اسلامي، انسان مطلوب، انساني است كه هم صالح است و هم مصلح و بر همين اساس، عافیت طلبي و بي مسئوليتي از سوي مومنان واقعي به كناري گذاشته شده است.

کتاب اصل هشتم (بایسته های فقهی و حقوقی امر به معروف و نهی از منکر) مطابق آنچه در اصل هشتم قانون اساسی آمده است، حوزه هاي سه‌گانه امر به معروف و نهی از  منکر را مورد بررسی قرارمی دهد و در تلاش است تا با نگاهی فقهی- حقوقی، به تبیین، تحلیل و ارائه راه‌كارهاي لازم در این موضوع پردازد. این کتاب در شش فصل سازماندهي شده است:

فصل اول در برگيرنده مفاهیم، مبانی و منابع و بيشتر معطوف به چيستي و چرايي امر به معروف و نهي از منكر و نيز چگونگي دستيابي و شناخت مصاديق آن مي باشد.

فصل دوم، حوزه نظارت مردم بر یکدیگر را در سه محور قلمرو شرعی، قلمرو قانونی و ضمانت های اجرایی شامل مي‌شود.

فصل سوم به حوزه «نظارت مردم بر دولت» در سه محور قلمرو شرعی، قلمرو قانونی، راه‌كارها و ضمانت های اجرایی اختصاص دارد.

فصل چهارم «نظارت دولت برمردم» را در سه محور «دولت و ارزشهاي اسلامي»، «قلمرو شرعی و قانوني» و «راهكارها و ضمانت‌هاي اجرايي» بررسي مي كند.

در فصل پنجم، با پيشنهاد تاسيس «شوراي عالي امر به معروف و نهی از منکر» به تبيين مبانی، پيشينه تاريخي و جایگاه قانوني آن، پرداخته شده است.

فصل ششم اختصاص به پیوستهايی دارد كه به لحاظ فقهي يا حقوقي يا تاريخي ويا اجرايي، در برداشت ما از مباحث فصول پنجگانه اين پژوهش تاثير بسزايي مي توانند داشته باشند. اين پيوستها عبارتند از: ترجمه مباحث امر به معروف و نهى از منكر از جلد دوم کتاب تحريرالوسيله امام خمينى، مذاکرات مربوط به بررسی اصل هشتم قانون اساسی در مجلس خبرگان، تشکیلات و شرح وظایف ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، طرح نمايندگان مجلس در زمينه امر به معروف و نهي از منكر و قسمتي از مصوبات شورای فرهنگ عمومی مربوط به راهكارهاي اجرايي گسترش عفاف و حجاب.

این کتاب برای اولین بار در سال 1392 توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به زیور طبع آراسته شد.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن